Vuosiraportin kuvaus

Tavoite 

Vuosiraportin tavoitteena on antaa lukijalle monipuolinen kuva VR Groupin toiminnasta vuonna 2021. Vuosiraportti kertoo VR Groupin taloudellisesta tuloksesta ja liiketoimintojen kehityksestä. Vuosiraportti kuvaa myös konsernin vastuullisen toiminnan sitoumuksia ja periaatteita sekä saavutettuja tuloksia ja tulevaisuuden näkymiä. 

Vuosiraportti 2021 julkaistaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi VR Groupin internetsivuilla. Vuosiraportti sisältää seuraavat dokumentit: hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021, vastuullisuusraportti sekä GRI-indeksi 2021, palkitsemispolitiikka 2022 ja palkitsemisraportti 2021 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antaman Hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) raportointia koskevan ohjeistuksen mukainen selvitys. Palkitsemispolitiikka 2022 sekä palkitsemisraportti 2021 noudattavat valtioneuvoston omistajapoliittista periaatepäätöstä ja on laadittu soveltuvin osin hallinnointikoodin 2020 sekä EU:n osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin mukaisesti. 

Vastuullisuusraportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen (GRI) -standardeja. Vuoden 2021 vastuullisuusraportin on varmentanut Mitopro Oy kansainvälisen varmennusstandardin AA1000 (AA1000 AS v3, 2020 (type 2) mukaisesti. Varmennuksen perusteella vastuullisuusraportti täyttää GRI-standardien perustason (Core) vaatimukset. 

Aikaisemmin julkaistut raportit 

VR Group julkaisee vuosiraportin vuosittain sähköisesti. Vuosiraportteja on julkaistu yhtäjaksoisesti vuosina 2009–2021. Ennen vuotta 2009 konserni julkaisi vuosittain vuosikertomuksen. Osana vuosiraportoinnin kokonaisuutta on laadittu erillisiä vastuullisuusraportteja ja ennen vuotta 2005 ympäristöraportti joka toinen vuosi. 

Kohderyhmät 

VR Groupin vuosiraportti on tarkoitettu kaikille VR Groupin sidosryhmille, kuten päättäjille, viranomaisille sekä konsernin yritys- ja henkilöasiakkaille. 

Rajaukset ja laskentarajat 

Vuosiraportin tiedot ovat tilikaudelta 2021. Vuosiraportti kattaa VR Groupin toimintasegmentit: VR Matkustajaliikenteen, VR Transpointin eli logistiikkaliiketoiminnan, VR FleetCaren eli kunnossapidon sekä muut toiminnot, jotka sisältävät junaliikennöinnin, kiinteistöt ja konsernipalvelut. 

VR Groupin matkustajaliikenteeseen kuuluvista Pohjolan Liikenteestä ja Avecrasta sekä VR Transpointin maantielogistiikasta raportoidaan vastuullisuuden tunnusluvuissa ne tiedot, jotka voidaan kerätä tällä hetkellä käytössä olevilla järjestelmillä. Tämä ei vaikuta olennaisesti konsernin ja tytäryhtiöiden tietoihin tai niiden vertailukelpoisuuteen. Vastuullisuuden tunnusluvuissa ei pääsääntöisesti ole mukana VR Transpointin maantielogistiikan kansainvälisiä toimintoja, ainoastaan ympäristötunnusluvut ovat mukana raportoinnissa. 

VR Groupin vastuullisuusraportissa alihankkijoiden toimintoja koskevia tietoja ei raportoida. Ainoastaan polttoaineen kulutusluvuissa ja päästötiedoissa ovat mukana myös VR Transpointin maantielogistiikan alihankkijoiden tiedot, koska maantielogistiikan liikenne tapahtuu pääosin alihankkijoiden kalustolla. 

Vuosiraportissa ei käsitellä Väyläviraston tai Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) toimialueelle kuuluvia asioita, kuten valtion rataverkkoa tai sen kehittämistä ja ylläpitoa. 

Lähteet 

Vuosiraportin tietojen kokoamiseen osallistuu useita henkilöitä kaikilta VR Groupin liiketoiminta-alueilta, palveluyksiköistä sekä vastuullisuuden eri osa-alueilta. Työtä ohjaa vuosiraportin projektiryhmä. Vuosiraportti esitellään konsernin hallitukselle ja hallintoneuvostolle. 

Vuosiraportin tiedot on kerätty useista lähteistä. Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Henkilöstöä koskevat tunnusluvut perustuvat konsernin henkilöstötilastoihin. Turvallisuuden tunnusluvut perustuvat VR Groupin sisäisen turvallisuusraportointijärjestelmän tietoihin. 

Ympäristöluvut perustuvat energiankulutuksen ja jätteiden osalta osin toimintayksiköiltä kerättyihin seurantatietoihin ja osin toimittajien raportteihin ja laskutukseen. Sähkön alkuperä ja sähköntuotannossa käytettävät energialähteet perustuvat sähkön toimittajien tietoihin. Päästölaskennassa on käytetty mm. Tilastokeskuksen, VTT:n Lipasto-laskentamallin, Defran (UK Department for Environment, Food & Rural Affairs) ja globaalin EU:n rahoittaman Exiobase-panos-tuotosanalyysimallin tietoja.